План организовања рада основних и средњих школа у школској 2020/2021. години

На основу Информације о почетку школске године и плану организовања рада основних и средњих школа и ђачких домова у школској 2020/2021. години, за вријеме трајања пандемије вируса корона (SARS-CoV2) коју је усвојила Влада Републике Српске и тачке 4. Закључка, министар просвјете и културе доноси

ПЛАН ОРГАНИЗОВАЊА РАДА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА И ЂАЧКИХ ДОМОВА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ ЗА ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА КОРОНА (SARS-COV2)

У складу са Законом о основном васпитању и образовању (”Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број 41/18 и 35/20) и Законом о ученичком стандарду („Службени гласник Републике Српске”, број 72/12), као и подзаконским актима, настава у школској 2020/2021. години почиње 01.09.2020. године.

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и Институт за јавно здравство је, у складу са епидемиолошком ситуацијом, процијенило околности и дало препоруке за организацију наставног процеса, посебно водећи рачуна о очувању здравља ученика и наставника.

Директори основних и средњих школа и ђачких домова у Републици Српској дужни су да организују рад у складу са Планом организовања рада основних и средњих школа у школској 2020/2021. години за вријеме трајања пандемије вируса корона (SARS-CoV2) и препорукама Института за јавно здравство Републике Српске.

У складу са школским календарима од 01.09.2020. године организоваће се настава у школској 2020/2021. години на сљедећи начин:

За основне школе:

 1. Први дан школске године треба да буде посвећен упознавању ученика са препорукама Института за јавно здравство везаним за заштиту од вируса корона, планом организовања наставе у школи и свим другим специфичностима за наредни период;
 2. Наставне часове организовати у трајању од 30 минута; школе са великим бројем ученика (преко 1000) могу организовати часове и краће од 30 минута, али никако краће од 20 минута; једна школа може организовати наставу у једном објекту 30 минута, а у другом објекту са већим бројем ученика и 20 или 25 минута;
 3. Школске одморе организовати у трајању од пет минута;
 4. Наставу у 1. разреду организовати у трајању од 90 минута укључујући и одморе;
 5. Свако одјељење које има више од 15 ученика дијели се на 2 групе (уз могућност толеранције до 18 ученика уколико учионички простор омогућује поштовање препоручених мјера). Наставници реализују наставу за једну, а затим за другу групу ученика;
 6. За замјену група потребно је планирати минимално 15 минута паузе;
 7. Директори су дужни да до почетка наставе направе распоред наставних часова притом поштујући напријед наведено; такође директор врши подјелу одјељења на групе, како би се испоштовале мјере, односно направила физичка дистанца између ученика; распореди наставних часова и спискови група ученика морају бити доступни ученицима и њиховим родитељима најмање пет дана прије почетка наставе;
 8. Продужени боравак и јутарње чување организовати у складу са препорукама Института за јавно здравство Републике Српске за групу од максимално 15 ученика;
 9. Не препоручује се организовање секција, посебно спортских или умјетничких;
 10. Кад год то прилике дозвољавају, часове организовати на отвореном;
 11. Не препоручује се одржавање часова физичког васпитања у затвореном. Кад год је то могуће часове физичког васпитања организовати на отвореном уз реализацију активности које дозвољавају поштовање физичке дистанце између ученика. Препоручује се да се у затвореном простору часови физичког васпитања организују на начин који не захтијева значајнију физичку активност ученика (нпр. да се кроз наставне јединице обрађују теоријски садржаји, као што су упознавање правила неких од спортова (употребом видео-материјала), стицање знања из области здравственог васпитања и образовања и слично);
 12. Просторије је потребно обавезно провјетравати на сваком одмору или ако то временске прилике допуштају оставити отворене прозоре током наставе;
 13. На улазу у школе, као и на улазу у учионицу се врши дезинфекција руку, када је наставник дужан да помогне ученику приликом дезинфекције. На мјесту дезинфекције потребно је поставити упутство за правилну дезинфекцију руку, а од наставника се очекује да помогну ученицима којима је то потребно;
 14. Ученицима који су хронични болесници и који имају мишљење и препоруку љекара да избјегавају боравак у социјалним групама, као и онима који из других оправданих разлога не могу похађати наставу, школа је дужна организовати наставу путем употребе 0ffice 365 едукативних алата или других платформи за учење на даљину;
 15. Деца на болничком лијечењу, као и дјеца у изолацији похађају наставу на даљину;
 16. Ученицима за које је организована настава на даљину не уписивати изостанке у одјељенску књигу; у именику ученика, у рубрику напомена, унијети податак о одлуци да ученик прати наставу на даљину;
 17. Препоручује се наставнику да се за вријеме наставе не креће по учионици, изузев у посебним околностима;
 18. Директори школа су у обавези да надлежном Дому здравља доставе спискове деце по групама како би Хигијенско-епидемиолошка служба могла што ефикасније одреаговати у погледу утврђивања контаката остварених међу ученицима.

За средње школе:

 1. Први дан школске године потребно је упознати ученике са препорукама Института за јавно здравство везаним за заштиту од вируса корона, планом организовања наставе у школи и свим другим специфичностима за наредни период;
 2. Наставне часове организовати у трајању од 20 минута;
 3. Школске одморе организовати у трајању од пет минута;
 4. Свако одјељење које има више од 15 ученика дијели се на 2 групе (уз могућност толеранције до 18 ученика уколико учионички простор омогућује поштовање препоручених мјера). Наставници реализују наставу за једну, а затим за другу групу ученика. За школе којима просторни капацитети то дозвољавају настава за обје групе се може реализовати у истом термину исте смјене по различитом распореду часова;
 5. Изборна настава, као и настава из наставних предмета за чију реализацију је неопходно формирање образовних група из више одјељења организује се настава на даљину употребом 0fice 365 едукативних алата или других платформи за учење на даљину;
 6. За замјену група потребно је планирати минимално 15 минута паузе;
 7. Директори су дужни да до почетка наставе направе распоред наставних часова притом поштујући напријед наведено; такође директор врши подјелу одјељења на групе, како би се испоштовале мјере, односно направила физичка дистанца између ученика; распореди наставних часова и спискови група ученика морају бити доступни ученицима и њиховим родитељима најмање пет дана прије почетка наставе;
 8. Не препоручује се одржавање часова физичког васпитања у затвореном. Кад год је то могуће часове физичког васпитања организовати на отвореном уз реализацију активности које дозвољавају поштовање физичке дистанце између ученика; препоручује се да се у затвореном простору часови физичког васпитања организују на начин који не захтијева значајнију физичку активност ученика;
 9. Не препоручује се организовање секција, посебно спортских или умјетничких;
 10. Домови ученика организоваће свој рад у складу са препорукама ЈУ Института за јавно здравство.
 11. Просторије је потребно обавезно провјетравати на сваком одмору или ако то временске прилике допуштају оставити отворене прозоре током наставе;
 12. На улазу у школе, као и на улазу у учионицу се врши дезинфекција руку. На мјесту дезинфекције потребно је поставити упутство за правилну дезинфекцију руку;
 13. Ученицима који су хронични болесници и који имају мишљење и препоруку љекара да избјегавају боравак у социјалним групама, као и онима који из других оправданих разлога не могу похађати наставу, школа је дужна организовати наставу путем употребе 0ffice 365 едукативних алата или других платформи за учење на даљину; Наставно особље треба да планира вријеме за ученике који прате наставу на даљину, за све информације, појашњења и друго, као што је било у току другог полугодишта школске 2019/2020. године;
 14. Ученицима за које је организована настава на даљину не уписивати изостанке у одјељенску књигу; у именику ученика, у рубрику напомена, унијети податак о одлуци да ученик прати наставу на даљину;
 15. Препоручује се наставнику да се за вријеме наставе не креће по учионици, изузев у посебним околностима;
 16. Директори школа су у обавези да надлежном Дому здравља доставе спискове ученика по групама како би Хигијенско-епидемиолошка служба могла што ефикасније одреаговати у погледу утврђивања контаката остварених међу ученицима.

За ученике са сметњама у развоју:

 1. Ученици са сметњама у развоју, који похађају наставу у редовним одјељењима, укључују се у наставни процес као и дјеца типичног развоја, с тим да је неопходно поштовати врсту сметње коју дијете има;
 2. Ученици са сметњама у развоју којима је одобрен асистент, током наставе сједе са асистентом у клупи, изузев ученика којима је потребна физичка помоћ (око припреме књига и школског прибора, обављања личне хигијене, исхране); асистент је дужан да носи маску;
 3. Ученицима који имају мишљење и препоруку љекара да избјегавају боравак у социјалним групама, као и онима који из других оправданих разлога не могу похађати наставу, школа је дужна организовати наставу путем употребе 0ffice 365 едукативних алата или других платформи за учење на даљину;
 4. Интернати за ученике у установама за дјецу са сметњама у развоју организоваће свој рад у складу са препорукама ЈУ Института за јавно здравство.
 5. Корективни рад са ученицима организоваће се искључиво као индивидуални уз поштовање свих прописаних мјера заштите.